Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Allah kendisinden byk bir varlk yaratabilir mi? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Allah kendisinden byk bir varlk yaratabilir mi?

Bu soruya alt madde halinde cevap vereceiz:

1- Soruda kast vardr:

Bu sorunun hedefi inanlar sarsmak, saf zihinleri bulandrmak, masum ve krpe dimalara zehir aktmaktr. Bir akrep kskac olan bu demogojik soru ile insanlar zehirlenmek istenmektedir. yle ki:
Eer bu soruya "Evet" diye cevap verilse o zaman "Demek ki sizin Rabbiniz yaratt eyden gszdr." denilecek. Eer, "Hayr" diye cevap verilse, o zaman da "Demek ki sizin Rabbiniz cizdir." denilecektir. Her iki halde de -h- Cenb- Hakk'a acizlik isnad sz konusudur.

Bu soruyu ortaya atanlar, var olmas muhal olan bir eriki yaratmay Cenb- Hakk'n kudretinden talep etmekle Allah’n Hlk (yaratc), vehmettikleri o erikin de mahlk (yaratlan) olduunu bir n yarg olarak kabul ettikleri halde, daha sonra o mevhum mahlukun Hak Tel'dan byk olabileceine ihtimal vermekle, aka demagoji yapmaktadrlar.

Bu kimseler Allah’n kutsi mahiyetinin mahlk mahiyetine hibir cihetle benzemeyeceini bilememektedir. Eser ustasna hibir cihetle benzemeyecei gibi, Cenab- Hak da mahlkatna hibir cihetle benzemez.

Bu hakikati bilmemek, byk bir cehalettir. Bu cehalete denler Allah’n mutlak kadir, mahlkun ise sonsuz ciz olduu gereinden gafildirler.

2- Soruda "imkn- vehm" ile "imkn- akl" birbirine kartrlmaktadr.

mkn- akl: Aklen hem olmas, hem de olmamas mmkn olan eye denir. Mesel, yeni evlenen bir insann ocuu olmas da, olmamas da mmkndr.
mkn- vehmi: Harite vukua gelmesi mmkn olmayan, hakikatsiz ve esassz bir vehimdir. mkn- vehmi hibir hkme esas olamaz. Hibir delil ve hakikate dayanmad iin ilim ve mantk imkn- vehmi ile megul olmaz.
mkn- vehmi sadece "olabilir", "belki" gibi temenni, zan ve hayallerden kaynaklanr.

"Cenb- Hak kendinden byk bir mahlk yaratabilir mi?" sorusunda imkn- vehmi ile imkn- akl kartrlmtr. Bu soru ancak vehmin mahsuldr; hibir hakikate istinad etmeyen bir hurafe, bir safsatadr; aklen muhaldir. Hibir akl, bir mahlkun Allah Azmn'dan byk olmasn mmkn gremez.

3- Soru ile demagoji yaplmaktadr.

Mantkta "Gerek olmayan mukaddemelerle yaplan kyaslara mugalta (demagoji) veya safsata" denilmektedir. Mesel duvar zerine izilmi bir insan resmi gren mugalatac (demagog):
“Bu resim konuur. nk, bu resim insana aittir."
"Her insan konuur. yle ise bu insan da konuur." diye yanl bir hkme varr. Cenb- Hakk'n yarataca bir mahlku -h- Allah'tan byk tevehhm etmek, duvardaki resmi insan kabul etmekten daha byk bir safsatadr.

Bu soruda esas olarak u safhalar vardr:
1) Yaratlmas vehmedilen varln u anda mevcut olmad kabul edilmektedir.
2) Mevhum varln yaratlmas Allah'tan beklenmekte, bylece Allah’n Hlk olduu, o mevhum varln ise mahlk olaca kabul edilmektedir.
3) O mevhum varln yaratlmas Allah'tan istendii gibi, onun bykl, gc, dirayet ve azameti de Allah'tan istenmektedir.

Bu mukaddemelerden Cenb- Hakk'n sonsuz byk, yegne Hlk, ezel ve ebed ve mutlak Kadir olduu; o mevhum varln ise yaratlmaya muhta, ciz, zelil ve miskin olduu sonucu kt halde, tam tersine o vehm varln Allah'tan byk olup olmayaca sorulmaktadr. Bu ise yukardaki mislden ok daha ileri derecede bir safsatadr.

4) Soru pek ok elikilerle doludur:

Soru ile yaplmak istenen kyas, tenakuzlu kaziyelere (elikili hkmlere) dayandrlmtr. Dolaysyla, bu sorunun "iddia olma" zellii yoktur. Mesel, "Sonsuzdan daha byk bir say yazlabilir mi?" sorusu byle tenakuzlu bir kaziyeye dayanr. Bu sebeple hibir ilm kymeti haiz deildir. nk, sonsuzdan byk bir say olamaz ki, byle bir soru de sorulabilsin. Eer sonsuz, eriilmez bir bykln sembol ise hibir rakam sonsuz ile mukayese edilemez. Sonsuzdan byk bir rakam telkki edilse o zaman da sonsuzluk hakikati ortadan kalkar.

Bu soru da, elikili kyaslardan olduu iin mantken ve ilmen hibir kymeti yoktur.

Bilindii gibi bir eserdeki keml, onu yapan zatn kemlinin bir tecellisi, bir gstergesidir. Ve bu eserdeki kemlin, ustasnn kemlini amas, ondan fazla olmas muhaldir. Bir limin, telif ettii bir kitabna kendi ilminden fazla ilim yerletirmesi, yahut, bir mimarn kendi maharetini aan bir eser yapmas, gnein kendi ziyasndan fazlasn bir damla suya vermesi muhaldir, safsatalarn en acibidir.

"Cenb- Hak, kendinden byk bir varlk yaratabilir mi?" sorusu: "Allah Tel kendi kemlatndan daha fazlasn bir mahlkuna verebilir mi?" gibi bir samalk ifade eder.

Soru, Cenb- Hakk'n sfatlar, fiilleri adedince muhaller tar. Bunlardan birkan kaydedelim:
Hak Tel'nm sfatlarndan biri "Kudrettir. Soru, bu sfat ynnden tahlil edildiinde yle olur:
"Kudreti sonsuz olan Cenb- Hak, kendinden daha kudretli birisini yaratabilir mi?"

Bu sorunun sahibi, sonsuzluk kavramnn cahilidir. Sonsuz kudretten daha byk bir kudret olamaz ki, byle bir soru sorulabilsin. u sonsuz feza, u usuz bucaksz sistemler, hep O Kadir-i Zlcell'in kudretinin tecellighdr. Hametli bir dan yinedeki tecellisi bir akl ta arlnda da olamaz. Hadsiz yldzlar, usuz bucaksz galaksiler hep Cenab- Hakk’n Hlk isminin tecellileridir. Bu tecellilerin O Kadir-i Mutlak' yormas, ciz brakmas dnlemez. Her an byle milyarlarca kinat yaratsa, bunlarn tm o kudret nazarnda yine bir zerre kadar da olamaz.

Sz konusu soru, Cenb- Hakk’n irde sfat ynnden tahlil edilirse u ekle girer:
"Mutlak irde sahibi olan Allah Tel, kendi hkmn geri braktracak, kendi irdesini kaytlayacak bir ilh yaratabilir mi?"

Halbuki, Cenb- Hakk'n irdesi mutlaktr, sonsuzdur. Hibir kayt altna girmez. O'nun irdesini kayt altna alacak bir varln bulunmas muhaldir. te yandan, Cenb- Hakk'n yarataca ey, mahlk olur. Mahlk ise Hlk'n irdesi altndadr. Bu soru ile Hlk'n irdesi snrl, mahlkun irdesi ise snrsz tevehhm edilmekte, bylece "snrl olann snrsz olan snrlandrmas" gibi byk ztla ve elikiye dlmektedir.

Soruyu, Allah Tel'nn ezeliyeti ve ebediyeti noktasndan dndmzde u safsata ile karlarz:
"Cenb- Hak, kendinden evvel var olup, kendisinden sonra da varl devam edecek olan bir mahlk yaratabilir mi?"

Ezel ve Ebed Sultan olan Allah Azman'n, bir ismi Evvel, bir ismi de hir'dir. Varlnn evveli olmad gibi, sonu da yoktur.
Ezelden evvel ve ebedden te bir zaman kavram olamaz ki, byle bir hurafeye, bir vehme yer olabilsin. Bu safsataya gre, Cenb- Hak ezel ve ebed olduu halde, h, fni ve hadis (sonradan yaratlan) olacak, yarataca o mevhum varlk ise, mahlk olduu halde ezel ve ebed olacaktr.
Cenb- Hakk'n Hayat, Semi', Basar gibi dier sfatlar da ayn mantk ve l ierisinde dnlebilir.

Ne gariptir ki, byle bir safsata ve bir hezeyan bu asrn cehalet arsnda mteri bulmakta, az da olsa bir ksm insanlar saptrabilmektedir.

5) Soruda hakikatlerin ztlarna dnmesi istenmektedir.

Bilindii gibi, bir hakikatin, zddna dnmesi muhaldir. Yine, bir hakikatin kendi mahiyetini korumakla birlikte kendi zdd olan bir mahiyete girmesi de muhaldir. Mesel, gnein, kendi mahiyetini aynen muhafaza ederek suya dnmesi, yahut bir insann "insanlk" mahiyetini hi kaybetmeden “arslan” olmas muhaldir. Misller oaltlabilir. Mahlkat iin, inklb- hakik ( gereklerin ztlarna dnmesi) byle binlerce muhaller tad halde, Hlk Tel hakknda byle bir ey vehmetmek muhallerin en acibidir.

Yukardaki soru ile Ulhiyete ait sonsuz hakikatlerin ztlarna dnmesi tevehhm edilmektedir. yle ki; soru sahibi bu demogoji ile sonradan yaratlacandan noksan, fni, ciz, kaytl olacak olan o mevhum varln hakikatini, zdd olan sonsuz kudret ve kemle inklb ettirme muhaline dmektedir. Allah Tel'nn mutlak kemli, zdd olan mutlak noksanla, mutlak cemli mutlak irkinlie, mutlak kudreti, mutlak acze inklb etmez.
O Zt- Zlcell sonsuz aziz, mahlkat ise sonsuz zelildir. Allah Azmn, sonsuz lim ve mutlak Hkim'dir; mahlkat ise cahil ve mahkmdur. Allah’n varl vcudu vcib, Zt ezel ve ebeddir. Yaratt ve yarataca herey ise mmkindir, fnidir ve hadistir.

Soru sahibinin vehmine gre, Cenb- Hak ezeli olduu halde, h hadis olacak (sonradan meydana gelecek), yaratlmas vehmedilen o varlk ise, hadis olduu halde ezel olacaktr. T ki, Allah Tel'dan, h daha byk olmas tevehhm edilsin.

Allah Azmn, sonsuz kadir olduu halde, ciz olacak, O'nun yaratmasna muhta olan o varlk ise sonsuz kadir olacaktr.
Misaller oaltlabilir.

6) Soru sahibi vcut (varlk) mertebelerinden habersizdir.

Bu sorunun cevab, kavramn bilinmesine baldr. Bunlar “vcib, mmkin ve mmteni” kavramlardr. Aklen bu nn dnda kalan bir baka k dnlemez.

Gayet mkemmel bir heykele baktmzda bu hakikati yle tesbit edebiliriz:
"Heykelin bir ustas olmas vciptir." Zira, san'at san'atkrsz dnlemez.
"Bu heykel yaplmadan nce, ustas iin heykeli yapp yapmamak ise mmkndr." Yni usta iin, o eseri yapp yapmamak olasdr.
"Heykelin, ustasndan daha maharetli, mkemmel, daha gl olmas ise mmtenidir (imkanszdr), muhaldir."

Ayn hakikati gne iin dnecek olursak: Gnein k sahibi olmas vcibdir. Yni, ksz gne dnlemez. Gnei irde sahibi farzetsek, n dilediine verip, dilemediine vermemesi de mmkndr. Gnein yinedeki tecellisinin, gnein byklne ve ssna sahip olup, etrafnda oniki gezegeni dolatrmas ise mmtenidir yani imkanszdr.

Yukardaki misller gibi, vcud mertebelerinde de hakikat vardr: Vcib, mmkin, mmteni.
Cenb- Hakk'n vcudu "vcib", yaratlm ve yaratlacak olan hereyin vcudu "mmkin", Allah Tel'nn eriki, misli, benzeri ve nazirinin bulunmas ve herhangi bir mahlkunun kendisinden byk ve gl olmas ise "mmteni"dir.

Cenb- Hakk'n vcudu vcibdir. O'nun vcudu Zt’ ndandr. Var olmak iin hibir sebebe muhta deildir. O'nun varl mahlkatn varlna hibir cihetle benzemez. Hibir cihetle dengi, ei ve benzeri yoktur.
Mmkine gelince, mmkin "mtesaviyyt-tarafeyn" eklinde tarif edilmitir. Yni, mmkinin varl ile yokluu msavidir (eittir), var da olabilir, yok da olabilir. Mmkinin varl da, yokluu da muhal deildir. Yaratlan ve yaratlmaya kabil olan herey mmkindir.

Mesel, ktibe gre bir harfin yazlp yazlmamas msavidir. Yni, ktib, o harfi yazabilir de, yazmayabilir de. Demek ki, "harf iin iki taraf szkonusudur. Olmak ve olmamak. Ktib bu iki ktan hangisini tercih ederse o gerekleir. Yazmay tercih ederse harf yokluktan varlk lemine kar, yazmamay tercih ederse yoklukta kalr.

Btn mmkinat, Cenb- Hakk'n yannda bu harf gibidir. Kinat, O'nun yaratmasyla meydana geldii gibi, yine O'nun irdesi, kudreti, terbiye ve takdiri ile varln srdrmektedir. Gerek var olmasnda, gerekse devam ve bekasnda Allah'a muhtatr.

Mmkinat leminde, O Vcib-l Vcudu ciz klacak bir mahlkun olmas dnlemez. O'nun ezel irdesi ve mutlak kudreti karsnda herey msavidir. Kk -byk fark yoktur. O kudrete nisbeten btn galaksilerle bir zerre birbirine msavidir. Bir iek ile baharn, cz' ile klln fark yoktur.

Mmteniye gelince, mmteni, varln tasavvur etmek asla kabil olmayan demektir. Mmkinin "olmak", "olmamak" gibi iki ciheti varken, mmteninin tek ciheti vardr; o da olmamaktadr. Yokluk mmteninin daim vasfdr. Onun varln tasavvur etmek, eliki ve tezatlar dourur.
Mesel, bir rakam ya ifttir, ya da tektir. Bir rakamn hem ift, hem de tek olmas mmtenidir.

Bir insann ayn anda hem ayakta, hem de oturur olmas da mmtenidir.
Bir rakamn sonsuzdan byk olmas da mmtenidir.
Aynen yle de, Cenb- Hakk'n orta ve benzeri olmas da mmtenidir.
Mmkinin vcib'ten byk olmas da mmtenidir.
Mahlkun Hlk'tan stn olmas da mmtenidir.
Soru sahibi bir demogoji ile mmteniyi mmkin gstermeye almaktadr.

7) Soru sahibi byklk kavramnn cahilidir.

Cenb- Hakk'n bykl mahlkata nisbeten deildir. Yni, O, ztnda byktr, bykl mahlkat ile kyasa girmez. O'nun Zt hibir mahlukuna benzemedii gibi, bykl de mahlkatn byklne benzemez, takdirle bilinmez. Mahlkatn bykl nisbdir, birbirine gredir.

Bu hakikati bir misl ile aklamaya alalm. Gnein bykl kar zerrelerindeki tecellileriyle kyasa girmez. Zira, btn o tecelliler parlaklklarn o gneten almaktadrlar. Nasl onunla kyasa girebilirler?
Bu misl gibi, ilmi, kudreti, azamet ve kibriys sonsuz olan Allah Tel' nn bykl de mahlkatn bykl ile hibir cihetle kyasa giremez. Zira btn mahlkat hep O'nun sfatlarnn ve isimlerinin tecellileridir. Varlklar O'nun var etmesiyle, hayatlar O'nun hayat vermesiyle, nurlar O'nun tenviriyledir. Onlarn byklkleri ancak birbirilerine gredir. O'nun bir mahlku olan insan akl ne kadar byklk tasavvur ederse etsin ve yine insan hayali bykl nasl hayal ederse etsin bunlarn hepsi mahlk bykldr. Cenb- Hakk'n bykl, dnlen ve hayal edilen btn bu byklklerden mnezzehtir, ycedir.

Bilindii gibi, matematik ilminde bir "sonsuz" kavram vardr. Btn rakamlar ona nisbetle kyasa giremeyecek kadar kk kalrlar. Onlarn byklkleri birbirilerine gredir. Sonsuz iin bir ile bir milyarn fark yoktur. Bu noktada sonsuza nisbeten byk-kk fark etmez. Btn rakamlar, uurlu kabul edilse, bunlarn hepsi sonsuzu kavramakta ayn derecede gsz ve noksan kalacaklar gibi, Cenab- Hakk’n sonsuz bykln anlamakta da btn akllar ayn nisbette ciz kalrlar. O mutlak ve sonsuz byklk, bu snrl akla smaz.

Soruda sz edilen o vehmi varln, mahlk olaca peinen kabul edilmektedir. Bir mahlk ise ne kadar byk olursa olsun, bykl mahlklara gredir ve o daire iinde dnlr.

San'atkrn san'atndan byk olduu tartma kabul etmez bir gerektir. Mesel, Selimiye Camii'ndeki btn kemlt ve gzellik hep mimarnn kemltndan szlm, ilminden dklmtr. O talar bir aheser hline getiren, Mimar Sinan'n ruhundaki incelik, dncesindeki derinlik, hissiyatndaki zerafet ve san'atndaki meharettir. Alk Sinan'adr, takdir O'na gider. Faraza, Sinan'n mr, ebed olsayd, daha nice camiler yapar, eserler vcuda getirirdi. O eserlerin hepsi de O'nun byklne delil olurdu. Lkin, onlarn byklkleri Mimar Sinan'n byklyle mukayeseye giremezdi.
u kinat denilen byk mescid, arlar, ferler, sema tabakalar, usuz bucaksz galaksiler de hep Allah’n eseri, icad ve mahlkudur. Onlarda tecelli eden btn gzellikler ve stnlkler Esm-i lhiyye'ye aittir. Btn mevcudat Cenb- Hakk'n kudretiyle, iradesiyle, hkimiyetiyle ayakta durmaktadr. Atomlardan galaksilere kadar herey, her haliyle ve tavriyle, her an O’nun hkimiyeti ve murakabesi altndadrlar. O'nun hkimiyeti karsnda herey mahkm, O'nun bykl karsnda her mahlk zelildir.

te yukardaki soru, byklk mefhumunu bilmemek yannda, Hlikyet ve mahlkyeti de bilmemekten kaynaklanmaktadr.
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.