Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Madem Cenb- Hak Hibir eye Muhta Deildir, O Hlde Kinat Niin Yaratmtr? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Madem Cenb- Hak Hibir eye Muhta Deildir, O Hlde Kinat Niin Yaratmtr?

Allah' bilmek ve gerei bulmak maksadiyle, samim dnlse, bu alemleri yaratan Zatn mahlkatna hibir cihetle muhta olmad kolayca anlalr. Byle aslsz ve vehm sorular, Allah’, Kur'n- Kerm'in tarif ettii gibi bilememekten, sath bakmaktan ve yanl bir kyas ile O Vcib'l-Vcd'un ztn ve sfatlarn, mahlkatnki ile kartrmaktan kaynaklanmaktadr. Biz bu soruya nce bir mislin nda ksaca cevap verecek, daha sonra aklamaya geeceiz.

Gnein aynalarda tecellisinde, onlar klandrmasnda, yla onlar feyizlendirmesinde, ne zt iin, ne de sfatlar hkmndeki ss, , renkleri iin bir ihtiya dnlemez. Yani, gne aynalarda tecelli etse de, etmese de kemli, gzellii ztnda ne ise odur. ynalar olmasa onun kemlinde bir noksanlk olmayaca, gibi, ynalarn olmas da, onun ceml ve kemlini artrmaz.

Gnein s ve n tecelli ettirmesindeki btn fayda ve menfaat ancak aynalara aittir. Onlar karanlktan kurtulup, nura kavumakta gnee muhtatrlar. Yoksa gne iin onlarn karanlkta kalmalaryla, aydnlanmalar arasnda bir fark yoktur. Yani, onlarn karanlkta kalmas, gnein kemli iin bir noksanlk olmad gibi, aydnlanmalar da onun kemline bir fazlalk getirmez.

Aynalar akl ve uur sahibi olsalar, onlar gnei tanmakla, sevmekle ve onu sena etmekle gnein kemline ne katabilirler; onun hangi ihtiyacn grebilirler? Yahut gnee isyan ile onun nna ne noksanlk getirebilirler. Mesel, gnein bitkilere ve hayvanlara k vermesinde kendisinin ne menfaati olabilir? Vermemesinde onun iin ne noksanlk dnlebilir? Elbette zarar da, menfaat de onlara aittir.

Ganiyy-i Mutlak olan Cenb- Hakk'n da bu kinat ve iindeki varlklar yaratmas, h, ihtiyacndan deildir. Bunlar yaratmakla O'nun zt ve sfatlarnn kemlinde bir fazlalama olduu dnlemez; yaratmasayd da sonsuz kemlinde hibir noksanlk olmazd. Evet, mahlkatn yaratlmas ile ortaya kan btn kemller, cemller, fayda ve gzellikler o mahluklara aittir. Mesel, hadsiz yldzlarla yaldzlanm u gk kubbenin zerimize atlmasnda ve yeryznn rengrenk ieklerle bezetilip ayamzn altna serilmesindeki btn faydalar bizlere aittir.

Hak Tel, ne mevcudatn yokluktan varla kmalarna, ne meleklerin medh senasna, ne de insanlarn ibdet ve itaatlerine muhta deildir. Bunlar olsun veya olmasn. O, ztnda hamd senaya lyk, ei, misli, dengi olmayan bir Mbud-u Mutlak'tr.

imdi cevabmzn tafsiltna geelim:
Hemen ifade edelim ki, sorunun banda Cenb- Hakk'm hibir eye muhta olmad kabul edilirken, daha sonra "O halde kinat niin yaratt?" denilmekle Allah’a bir ihtiya izafe edilmektedir. Bu sebeple biz nce Cenb- Hakk'n hibir eye muhta olmayp, hereyden mstani olduunu izah edecek, daha sonra bu kinatn yaratl hikmetleri zerinde ksaca duracaz.
Allah, hem zt, hem de sfatlar ile hereyden mstanidir; hibir eye muhta deildir. Mahlkat yaratmasyla O'nun azamet ve kibriysnda bir fazlalk olmamtr; yaratmasayd da izzet ve kemlinde hibir noksanlk olmazd.

"phesiz ki Allah lemlerden mstanidir." (l-i mrn: 97) ayetinin bildirdii gibi, Cenb- Hak lemlerin hibir eyine muhta deildir. Ztndaki sonsuz kemlinin, izzet ve azametinin daha stnde bir derece, bir mertebe yoktur ki lemleri yaratmakla -h- kemlini artrarak o dereceye varm olsun.

Ezelde mutlak varlk da mutlak keml de O'na mahsustur. Madem ezelde O'nun kemli sonsuzdur, ebedde de sonsuz olacaktr. Ezel ve mutlak kemlin ne noksanlamas, ne de art gstermesi dnlemez. Cenab- Hakk’n, Kendi yaratt ve yarataca mahlklarndan keml almas ve onlara muhta olmas elbette muhaldir; mevcudat yaratmaktan da, yaratmamaktan da mstanidir. Yaratlan her mevcud kemlini O'ndan almaktadr. Mahlkatn kemli O'nun ztnn kemline nisbeten zayf bir glgedir.

Bedizzaman Hazretleri'nin buyurduu gibi, "Sni'-i Zlcell ve Ftr- Zlceml ve Hlik- Zlkeml'in btn kemlt hakikiyedir, ztiyedir. Gayr ve masiva O'na tesir etmez. Yalnz mezahir olabilirler."

Evet, btn lemler O'nun icadyla var olduu gibi, btn ihtiyalarn da O'nun tkenmez hazinelerinden tedarik etmektedirler ve btn kemltlarn O'nun mukaddes ve ezel kemlinden almaktadrlar.

Bu soruyu soranlar u hakikatten de gafildirler:
"Allah Tel'nn kuds mhiyeti, mmkinatn mahiyeti cinsinden deildir."
Cenb- Hakk'n varl vcibdir ve zatdir, yokluu muhaldir. Mahlkatn vcudu ise mmkindir, olup olmamas olaslk dahilindedir; O’nun icadiyle yokluktan kurtulup varlk lemine kavumulardr. yle ise, tam istina, ancak Allah'a mahsustur, ihtiya ise mahlklarn tarafndadr.

Bu hakikat Risle-i Nur'da beli ve veciz bir slb ile beyan edilmitir.
"...O'nun vcudu; zatdir, ezeldir, ebeddir, ademi mmtenidir, zevali muhaldir ve tabakat- vcudun en rasihi, en esasls, en kuvvetlisi, en mkemmelidir. Sair tabakat- vcud, O'nun vcuduna nisbeten gayet zaif bir glge hkmndedir. Ve o derece Vcd-u Vcib, rasih ve hakikatli ve Vcud-u Mmkinat o derece hafif ve zaiftir ki, Muhyiddin-i Arab gibi ok ehl-i tahkik sair tabakat- vcudu, evham ve hayal derecesine indirmiler; "l mevcde ill hu" demiler. Yni: Vcd-u Vacibe nisbeten baka eylere vcud denmemeli; onlar vcud unvanna lyk deillerdir diye hkmetmitir."

Allah’n zt gibi, sfatlar da hereyden mstanidir ve her trl ihtiyatan mnezzehtir. Zira O’nun btn sfatlar zatdir, sonsuz kemldedir, mutlaktr. Mahlkat yaratmakla bu sfatlarnn kemlinde bir artma dnlemeyecei gibi, yaratmamakla da bir noksanlk tevehhm edilemez.
Allah Tel'nn sfatlarndan biri hayattr. O Zt- Akdes'in kuds hayat daimdir, ezel ve ebeddir. Ezelde hayat ne ise, imdi de, ebedde de odur. Btn hayat tabakalar O'nun kuds hayatnn cilvesi ile ortaya kar. Elbette o Hayy- Kayymun kendi yaratt ve btn ihtiyalarn grd, kemle erdirdii hayat sahiplerine muhta olmas hibir cihetle dnlemez.
Allah’n dier sfat da ilimdir. O Alm-i Klli ey'in ilmi sonsuzdur, mutlaktr. Kinat yaratmakla olgunlam deildir. O Hkim-i Zlcell'in ilmi ezelde ne ise ebedde de odur. Bu lemdeki btn pln ve programlar, hikmet ve faydalar, hayr ve bereketler hep o ezel ilmin tecellileridir. O ezel ilmin, bu tezahrlere muhta olmas elbette dnlemez.

Cenb- Allah'n sfatlarndan biri de Kudrettir. O Kadir-i Klli ey'in kudreti sonsuz kemldedir. Her ey varlnda, devam ve bekasnda o ezel kudrete muhtatr. Mahlkatn yaratlmas veya yaratlmamas, O'nun mutlak kudretinde hibir deiiklik meydana getirmez. Yaratlan btn varlklar, O'nun kudretine mahkm ve muhta, O ise her eye hkim ve her eye kadirdir.
rde, Sem’, Basar gibi dier sfatlar da bunlara kyas edilebilir ve Cenb- Hakk'n sfatlar itibariyle de her trl ihtiyatan mnezzeh olduu aka anlalr.

Bu noktaya kadarki aklamalarmzda her eyin Cenb- Hakk'a muhta olduunu ve O’nun hibir eye muhta olmadn bir derece akladk.
imdi de "O halde bu kinat niin yaratt?" sorusuna cevap verelim:
Kinatn yaratlndaki hikmetler, esrarlar sonsuzdur. ncelikle unu belirtelim ki:
Cenb- Hak hereyden mstanidir; kinatn varl ile yokluu o’nun iin eittir, msavidir. Lkin mahlkat iin, adem ile vcud yani yoklukta kalmakla var olmak bir deildir. Yni mmkinatn varlk lemine kmas, yoklukta kalmalarndan kendileri iin sonsuz derecede daha hayrldr. Zira yokluk srf erdir; varlk ise srf hayrdr, ereftir, kemldir. O halde mahlkatn yaratlmasndaki btn hayrlar, faydalar, menfaatler onlara aittir. Allah Tel mahlkata bakan bu maslahat ve faydalar iin onlar yoklukta brakmam, ltuf ve keremi ile varlk sahasna karmtr. Yani, onlar iin er olan yokluu deil, hayr olan vcudu, varl irde etmitir.

Kinatn yaratl hikmetlerine gelince, bunlar iki cihette dnlr:
Birincisi; Cenb- Hakk'a, ikincisi ise hayat sahiplerine, zellikle uur ve akl sahiplerine bakar.

Birinci Hikmet:
Bu kinatn yaratlmasndaki en nemli hikmet, Allah Tel'nn kendi manev ceml ve kemlini, yni kudretinin harikalarn, zenginliinin geniliini, ihsannn meyvelerini, efkat ve merhametinin tecellilerini kainattaki varlk ynalarnda bizzat grmek istemesidir.

Evet... "Nihayet kemlde bir Ceml ve nihayet cemlde bir Keml, elbette kendini grmek ve gstermek, tehir etmek istemesi en esasl bir kaidedir." hakikatince Cenab- Hak sonsuz ceml ve kemlini mevcudat ynalarnda bizzat seyretmek, sonsuz sfatlarn ve Esm-i Hsn'sn tecelli ettirmek istemi ve bu lemi yaratmay irde etmitir.

Cenb- Hakk'n sfatlar tecelli etsin veya etmesin, nihayet kemldedirler. Ancak Esm-i Hsn'snn kemli mevcudatn yaratlmas ile kendini gsterir.
Evet, madem Cenb- Hak sonsuz bir kudret sahibidir, bu kudret-i Ezeliyesi tezahr iin byle muhteem, muazzam bir alem ister. Hem madem O Zt- Zlcell'in sonsuz ilmi vardr. Bu ilim, her harfinde, satrnda, sayfasnda binler hikmet ve maslahatlar bulunan bu kinat kitabnn telifini iktiza eder. Btn lh sfatlar bu kinatn yaratlmasn gerektirdii gibi, btn esm-i Hsn da ayr ayr gzellikte, deiik mahiyette, farkl suretlerdeki u mevcudatn yaratlmasn iktiza ederler. Mesel, Hlk ismi mahlkatn yaratlmasn, Muhyi ismi canllarn icadn, Rezzk ismi rzk vermeyi, Kerm ismi, ikram, Ltif ismi ltuf etmeyi isterler.

Cenb- Hak, sonsuz kemldeki Ztn, kuds sfatlarn ve Esm-i Hsnsn sevdii gibi, o esmann tezahrn de yani varlklar zerinde tecelli etmesini de sever. Bu ise kinatn yaratlmasn gerektirir. Cenb- Hakk'n kendi zt sfat ve esmasn sevmesi hak olduu gibi, o esmnm tezahrn istemesi de haktr. Elbette kinat yaratmakla ltfunu, keremini, ihsann, ikramn onda gstermesi, kainat yaratmamasndan daha gzeldir. Mesel, bir padiahn hazinelerinde bulunan eit eit cevherleri, trl trl nimetleri emri altndaki halkna ihsan etmesi, onlar hazinesinde saklamasndan daha hayrldr. Keza, bir limin ilim ve maharetinden bakalarn faydalandrmas, hibir eser yazmamasndan daha hayrldr. Aynen yle de, Allah Azman'n sonsuz hazinelerini ilim diresinden kudret diresine karmas, mahlkatna ikram ve ihsanda bulunmas, bylece ceml ve kemlini seyr ve temaa ettirmesi, mahlkatn yoklukta brakmasndan elbette daha hayrldr.
te, Allah Tel Hazretleri bu kinat sarayn ve onda misafir olan insan nev'ini ve bu nev'in en mkemmel fertleri olan evliya ve enbiyy, bilhassa risalet grevini en mkemmel surette yerine getiren Resl-i Ekrem (asm.) Efendimizi bu hikmetlere binen halketmitir.

Bu hakikati stad Bedizzaman Hazretleri yle beyan buyurmaktadr:
"te Cenb- Hakk'n btn kemlt ve Esm-i Hsn'snn btn meratipleri ve btn faziletleri, hakiki kemlt olduklarndan bizzat sevilir. "Mahbubetn lizatiha"drlar. Mahbub-u Bilhak ve Habib-i Hakik olan sfat ve esmasnn gzelliklerini kendine lyk bir tarzda sever, muhabbet eder. Hem o kemltn mazharlar, yineleri olan san'atn ve masnuatn ve mahlkatnn mehasinini sever, muhabbet eder. Enbiysn ve evliyasn, hususan Seyyid-l Mrseln ve Sultan-l Evliya olan Habib-i Ekrem'ini sever. Yni, kendi cemlini sevmesiyle, o cemlin yinesi olan Habibini sever. Ve kendi esmasn sevmesiyle, o esmasnn mazhar- camii ve zuuru olan o Habibini ve ihvann sever. Ve san'atn sevmesiyle, o san'atn delll ve tehircisi olan O Habibini ve emsalini sever. Ve masnuatn sevmesiyle, o masnuatna kar: "Maallah, Brekallah, ne kadar gzel yaplmlar" diyen ve takdir eden ve istihsan eden O Habibini ve O'nun arkasnda olanlar sever. Ve mahlkatnn mehasinini sevmesiyle, o mehasin-i ahlkn umumunu cami olan O Habib-i Ekrem'ini ve O'nun etba ve ihvann sever, muhabbet eder."
uras unutulmamaldr ki, Cenb- Hakk'n muhabbeti, memnuniyeti, efkati, O'nun mukaddes ztna ve ulhiyyetinin nna lyktr, mahlkatn muhabbetine, sevgi ve efkatine benzemekten mnezzehtir.

kinci Hikmet:
Kinatn yaratlmasndaki hikmetlerin ikinci ciheti hayat sahiplerine, bilhassa akl ve uur sahiplerine bakar. Bu da iki noktada incelenebilir:

Birinci nokta; "Mahlkat halkettim ki onlar benden fayda grsnler, ben onlardan deil." hads-i kudssinin beyan ile canllarn Cenb- Hakk'n inayet ve ikramna, ltuf ve keremine mazhar olmalardr. Btn hayat sahiplerine bir keml, bir lezzet, bir feyz ihsan etmi, onlar hayatlarnn devam ve bu alemden faydalanmalar iin eitli cihazatlar ile donatmr. Onlara farkl ihtiyalar, arzu ve itihalar vermitir. Bunlarn tatmini iin de zemin yzn eitli nimetlerle dolu bir sofra haline getirmitir. Bu sofralardaki nimetlerle hem onlara lezzet vermi, hem de devam ve bekalarn temin etmitir. Bilhassa insan nev'ini akl, hayal, hafza gibi kymetli letlerle donatm, btn nimetlerini ona tevecch ettirmitir.

Allah Azmn'n yoktan yaratt u mahlkatna muhta olmas dnlemez. Dnlrse u sorulara cevap verilmesi gerekir: Cenb- Hak, mahlkatn hangi kazancna, almasna, fikrine muhtatr? Yni, u canl varlklar O Ganiyy-i Mutlak'n hangi iini grmektedirler. Cenb- Hak onlarn yemesine mi muhtatr, imesine mi? Domasna m muhtatr, lmesine mi? Balklar yzmeleriyle, kular umalaryla, hayvanlar byyp oalmalaryla, insanlar ilmi keifleri ve ilerlemeleri ile u kinatn hangi noksann tamamlamakta, Cenab- Hakk’n -h- hangi ihtiyacn grmektedirler? Halbuki btn hayat sahipleri O'nun mlknde yaamakta, O'nun ltfuna her an mazhar olmaktadrlar.
Bu lemin yaratlnn hayat ve uur sahiplerine bakan ikinci ciheti ise,
"Ben cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattm." (Zariyt: 56) ayetinin ders verdii gibi, “uur sahiplerinin Allah’ bilmeleri, tanmalar ve O'na ibadet etmeleridir”.

nsanlar o Mabud-u Bilhakk' tesbih, tekbir, hamd ve kr ile ubudiyet vazifelerini ifa edip, O'na yaknlk kazanr, ebed saadete mazhar olurlar. Bu hakikati Bedizzaman Hazretleri yle ifade etmektedir:
"Kat'iyyen bil ki: Hilkatin en yksek gayesi ve ftratn en yce neticesi 'man- Billh'tr. Ve insaniyetin en li mertebesi ve beeriyetin en byk makam, iman- Billah iindeki 'Marifetullah'tr. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatl nimeti, o marifetullah iindeki 'muhabbetullah'tr. Ve ruh-u beer iin en halis srr ve kalb-i insan iin en safi sevin, o muhabbetullah iindeki lezzet-i ruhaniyye'dir. Evet, btn hakiki saadet ve halis srr ve irin nimet ve safi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahdadr. Onlar, onsuz olamaz. Cenb- Hakk' tanyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara; ya bilkuvve veya bilfiil mazhardr."

Bu ifadelerden de aka grld gibi hakiki saadet ve srura ancak marifetullah ve muhabbetullah ile eriilir. Bunlarla Allah’a manen yaknlk peyda edilir. Bundan hsl olan eref, saadet, kemlt, menfaat ancak kullara aittir. Allah Azman'n kullarnn tesbihine, ta'zimine, ibadet ve itaatna muhta olmad aktr.

Btn varlklar O'na ibadet etseler O'nun kemli zerre kadar artmayaca gibi, O'na isyan etseler O'nun izzet ve kemlini zerre kadar noksanlk gelmez.

Bu konuyu byk tefsir alimi Elmall Hamdi Yazr'n bir tefekkr ve ibret levhas olan aadaki ifadeleri ile tamamlayalm:

"...Bilfarz O'nun krre-i kamerinde insanlar olmad gibi, arznda da olmayabilir, bundan dolay b-righ- azametinden ne eksilir?..
Gneinden ziya ve hararet fkryor, kamerinden mehtaplar aksettiriyor, hk-i tireden mehlikalar yaratyor, nesiminden sinelerinize inirah veren nefesler dklyor, milyonlarca senelik mesafedeki yldzlardan, u ktnz ve nihayet gmleceiniz topraklara nurlar yadryor, zerratnda nice nice ihtizazlarla tesirler uyandryor, dalarn banda bitirdii nebatattan rzklar izhar eyliyor; sinenizde kimyahaneler, dimanzda hikmethaneler ayor, damarlarnzda nehirler aktyor, sinirlerinizde akllarnz artan nice yol ebekeleri dokuyor, adalelerinizde sermayeler gizliyor, daha ve daha birok harikalarla vcudunuzu tehiz ediyor, hey'et-i mecmuasn bir heng-i vahdetle muntazam bir makine halinde tesis eyliyor ve kuvve-i muharrikesini iinize yerletiriyor, iktiz eden plnlarn ruh ve uurunuza resmediyor, zihin denilen bir hazine, akl namnda bir miyar, fikir dedikleri bir let, irde dediimiz bir miftah da baheyliyor ve her birini yerli yerinde, gaye-i hilkatlarna gre istimal edebilmenizi teshil iin size birtakm tatl, ac ihtarlar, iaretler, meyiller, ehvetler de veriyor, daha byk bir inayet-i rahmet olmak zere sadk ve masduk emin rehberlerle aktan talimat da gnderiyor, nihayet makineyi iletip, tecrbelerini size gsterip, hikmet-i hilkata gre kullanmak ve istifadeler etmek iin yed-i emanetinize teslim ediyor.

Allah, btn bunlar yapyorsa, size ve sizin iradenize, muavenetinize ihtiyacndan deil, size mahlkat iinde bir mevki-i mmtaz, bir salhiyet-i mahsusa vererek bekam etmek iin yapyor...

Siz domadan evvelki, doduunuz zamanki edvar ve etvar- vcudiyetinizi hi dnyor musunuz? zerinde yatp kalktnz, yiyip itiiniz, gezip dolatnz, glp oynadnz, dertlerinize deva, korkularnza melce, scaktan souktan, alktan susuzluktan, vuh ve haeratn hcum ve tasallutundan kendinizi koruyacak vesaiti bulduunuzda u krre-i arz yaplrken, talar topraklar hilkat frnlarnn atelerinde piirilirken, suyu, havas henz kimyahane-i kudrette inbiklerden ekilirken siz nerede idiniz, ne iinde idiniz, hi tasavvur ediyor musunuz?”

 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.