Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
SRALOULLARI - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: SRALOULLARI

Hz. Ya'kub (a.s)'n oniki olunun soyundan gelenler. srail, Hz. Ya'kub'un lakabdr. srail (yasz); srail (yasz, hemzesiz); srayl (hemzenin y'ya dnmesiyle); srael (hemzenin fethiyle); srail (hemzenin esresiyle) eklinde de okunur. brancede bunun manas safvetullah veya Abdullah demektir. Bu nvanda Yahudileri imana bir tahrik vardr ki, anlam u olur: Ey Allah'n gzide bir kuluna tevrat ehli! Allah'n size olan nimetlerini hatrlayn... (Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'n Dili, I, 334).

Ya'kub soyundan gelenlere veya dier bir deyimle, branilere benu srail yani srailoullar denir. shak olu Ya'kub'un en byk olu "Judo veya Yahuda"dr. Hz. Ya'kub'un oniki olu ve soyuna benu srail (srailoullar) denildii gibi, Yahuda'nn ismine izafeten Yahud de denirdi. Yahudi lkesinin sakinlerine de Yahudi denilmitir. Bu rk her ne kadar Hz. brahim'e dayanyorsa da, tekilats ve en byk peygamberi srailoullarnn kurtarcs Hz. Musa'dr. Hz. Musa'ya inanan, balanan anlamna srailoullarna Musev de denilir.

Eski Ahit ve tarih vesikalar, srailoullarnn da braniler gibi geirdikleri ktlk yllarnda, Hz. Yusuf'un daveti zerine Msr'a gittiklerini yazmaktadr. Bu konuda "Tabut'l Ahd" ve "Hamursuz" ad verilen iki klt, dinler tarihi asndan nemli olan byk delillerdir.

Kur'an- Kerm'de srailoullaryla ilgili ok sayda ayeti kerme vardr. Ksaca deinecek olursak; deniliyor ki, khinler, Firavun'a, saltanatnn yklacan ve srailoullarndan bir ocuun eline geeceini haber verdiler. Firavun da oalmamalar iin erkek ocuklarnn ldrlmesini emretti. Ar ilere koulmalar sebebiyle ihtiyarlar arasnda lm oald. Kpti reisleri Firavun'a ktlar ve yle dediler: srailoullarnn yallar arasnda lm artt. Sen ise kklerini ldryorsun; sonra iler bamza kalacak, hizmet iin bizden bakas kalmayacak. Bunun zerine Firavun btn srailoullar yok olmasn diye ocuklarn bir sene ldrlp, bir sene braklmalarn emretti.

Allah Tel Firavun'un, srailoullarna kar zulm ve ocuklarn ldrne yle iaret etmektedir: "Sana Musa ile Firavun'un haberlerinden bir ksmn, iman edecek bir zmrenin faydalanmas iin gerek olarak okuyacaz. Firavun Msr'da ba kaldrm, halkn frkalara blp blp kendisine balamt. Onlardan bir zmreyi ezmek istiyor, bunlarn oullarn boazlatyor, kadnlarn diri brakyordu. nk o, fesatlardand. Biz ise istiyorduk ki; yeryznde o ezilmekte olan mustaz'aflara ltfedelim, onlar hayrda nderler yapalm ve kendilerini Firavun mlknn miraslar yapalm" (el-Kasas, 28/3-5).

Bir gn Hz. Musa, kavga eden iki adam grd. Birisi, kavmi olan srailoullarndan, dieri ise Firavunun kavmindendi. Benu srail'den olan Musa (a.s)'dan yardm istedi. Musa (a.s) da ona yardm etti ve hasmna bir yumruk vurdu ki, adam lverdi. Musa (a.s) bu yaptndan piman oldu ve bunu eytann ilerinden bir i olarak grd. Yapt iten dolay Rabbinden af dileyip yalvard. Zlimlere bir daha yardmc olmayacan syledi. Allah da tvbesini kabul edip onu balad. Allah (c.c) bu olay yle anlatyor: "Musa, halknn gaflet zere bulunduu bir srada ehre girdi de, orada birbirleriyle dven iki adam buldu. Birisi kendi taraftarlarndan, dieri de dmanlarndand. Taraftarlarndan olana adam, dmana kar Musa'dan yardm istedi. Bunun zerine Musa, ona bir yumruk atp ldrd. Ve "bu eytann iindendir. O, gerekten artc apak bir dmandr" dedi. Hz. Musa, "Rabbim, dorusu ben cidden kendime yazk ettim. Artk gnahm bala." dedi. Bunun zerine Allah da onu balad. nk O, Gafurdur, Rahimdir. Yine Musa dedi: "Rabbim, bana olan ihsann (balaman) hakk iin artk sululara asla yardmc olmayacam" (el-Kasas, 28/15-17). Peygamberlerin masum (su ilemez) olduu slm inancnn gereidir. Hz. Musa'nn adam ldrmek suretiyle peygamber olarak gnah iledii sz konusu deildir. Zira Kur'an'daki aklama ve anlatma gre Musa adama dmanln nlemek iin vurmutur. Lugatte "vekz" elin tamamiyle vurmak demektir. Musa ona ldrmek kastyla vurmad. Ayrca Musa dmanna vurduu zaman ne bir Neb ne de bir Resuldu (Kur'an'da Peygamberler ve Peygamberlerimiz, A. Abdulfettah et-Tabbare, terc. A. Rza Temel- Yahya Alkn, s. 261).

srailoullarnn Hz. Musa ile klarn ve Kzldenizi geilerini ise Kur'an yle anlatyor: "Musa'ya: kullarm yola kar. nk takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da ehirlere toplayclar gnderdi. Onlara yle dedi: phesiz ki, bunlar (srailoullar nemsiz bir topluluktur. Byle iken onlar bizi fkelendiriyorlar. Biz ise uyank bir cemaatz." Bu suretle Firavun ve kavmini bostanlardan, akar sulardan, hazinelerden ve erefli makamlardan kardk. te karmz byle oldu. Ve srailoullarn onlara miras kldk. Derken Firavun ve taraftarlar gne doarken onlarn arkalarna dtler. Ne zaman ki iki ordu birbirine girdi, Musa'nn ashab dedi ki; "Muhakkak eriilip yakalandk. Musa 'hayr' dedi. "phesiz ki, Rabbim benimle beraberdir. O, beni selmet yoluna iletecektir. " Bunun zerin Musa'ya; "Asan denize vur, " diye vahyettik. Vurunca derhal deniz yarld. Her paras kocaman da gibi oldu. tekileri de (Firavun ve ordusunu) buraya yanatrdk. Musa ile beraberinde olan kimseleri toptan kurtardk. Sonra dierlerini suda boduk. Bunda elbette bu ibret vardr. Fakat onlarn ou iman etmi deildi" (e-uar, 26/52-67).

Nihayet Hz. Musa (a.s) yahudilerin Alemlerin Rabbi olan Allah'tan baka bir ilh istemeleri karsnda hayretini gizleyemedi. nk Allah, onlar ihsanna mazhar etmi, kendi zamanlarndaki btn milletlere kar stn klmt. Kur'an bu olay yle nakleder:

"srailoullarn denizden geirdik. Denizi geince, putlarn nnde tapnan bir kavme rastgeldiler. Dediler ki; "Ya Musa, onlarn nasl tanrlar varsa sen de bize yle bir tanr te'min et." (Musa) dedi: "Siz cidden cahil bir kavimsiniz... phe yok ki, bunlarn iinde bulunduklar din, helke mahkumdur. badet diye yapmakta olduklar nesne de bounadr. Dedi ki: "lh olarak, Allah'tan bakasn m arayacakmm size? Halbuki, O sizi alemlere stn klmtr" (el-A'raf, 7/138-140).

srailoullar Kzl Denizi getikten sonra susadlar, kavurucu scaktan rahatsz oldular. Bu durumlarn Hz. Musa'ya arz ettiler. Bu durumu Kur'an- Kerim yle anlatr: "Biz onlar onikiye yani o kadar torunlara, kabileye mmetlere ayrdk. Tih lnde) susayan kavmi Musa'dan su istedii zaman; "Asan, taa vur", diye vahyettik de, ondan oniki pnar kaynayp akt. nsanlarn her ksm su iecekleri yeri belledi. Onlar stlerindeki bulutla glgelendirdik. Onlara kudret helvasyla bldrcn eti indirdik; size rzk olarak verdiklerimizin en temiz ve gzellerinden yiyiniz dedik. Onlar bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlar" (el-A'raf 7/160).

Msrllarla beraber yaamalar sebebiyle srailoullarnn kalplerinde putperestlik iyice kk salmt. Bunun en belirgin grntlerinden biri de altn buzaya tapmalardr. Msrllar ilh diye taptklar buzalar lnce onlar mumyalar ve Serabyom denilen yerde zel kabirlere gmerlerdi.

srailoullarndan olan ve Kur'an- Kerm'in Smir diye adlandrd dessas ve hileci bir adam bu durumu istismar etti. Bir buzay meydana getirip dedi ki; "Su grdnz Altn buza, sizin ve Musa'nn ilhdr. Fakat Musa onu burada unuttu. Onunla bulumak iin uzun zaman sizi terketti." Bu hadise de Kur'an'da yle anlatlr:

"Biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samir onlar saptrd. Musa, fkeli ve tasal olarak derhal kavmine dnd. "Ey kavmim, " dedi. "Rabbiniz size gzel bir vaad ile sz vermedi mi? Yoksa ayrlmn zerinden sizce ok zaman m geip uzad? Yahut Rabbinizden size bir gazap vacip olmasn m istediniz de bana olan va'dinizden ayrldnz?" Dediler ki; "biz sana verdiimiz szden kendimize malik olarak caymadk. Fakat biz, o kavmin ziynetinden bir takm arlklar yklenmitik de onlar atee atmtk. Smir de kendi ziynetini byle atmt. " Hulasa; Smir, bren bir buza heykeli dkp kartmt. Gerek o, gerek avenesi, iste sizin de, Musa'nn da ilh budur; fakat Musa unuttu, demilerdi. Bilmiyorlar myd ki; o buza hi bir sze mukabele edemiyor, onlara ne bir zarar ne de bir fayda vermek kudretine sahip olamyordu. " And olsun Hrun onlara daha evvel; "Ey kavmim, siz bu buza ile ancak imtihana ekildiniz. Sizin hakiki Rabbiniz ok esirgeyen Allah'tr. Haydi bana tabi olun, bana itaat edin " demiti. Onlar ise; "Biz, demilerdi, Musa bize dnp gelinceye kadar o buzaya tapmakta devam etmekten katiyyen ayrlmayacaz." Musa dnnde dedi ki, "Ey Hrun, bunlarn saptn grdn zaman bana tabi olmandan seni alkoyan neydi? Sen emrime isyan m ettin?" Hrun:"Ey anamn olu, sakalm bam tutma. Gerekten ben senin srailoullar arasnda ayrlk kardn szme bakmadn diyeceinden korktum" dedi. Musa, "Ya senin zorun ne idi ey Smir?" Dedi. O da yle dedi: "Ben onlarn grmediklerini grdm. Binaenaleyh, elinin izinden bir avu toprak alp onu erimi mcevheratn iine attm. te byle bunu bana, nefsim ho gsterdi. " Musa yle dedi: Haydi defol git! nk senin hayatn boyunca nasibin "benimle temas etmeyin " demendir. Sana, senin iin phesiz vazgeilemeyecek bir ceza gn dahi vardr. stne dp taptn tanrna bak. Biz, onu cayr cayr yakacaz, sonra onu para para edip denize atacaz" (Tah, 20/85-97).

Kur'an- Kerm srailoullarndan u balklarla ifade edilebilecek ekilde uzun uzun bahsetmektedir: srailoullarnn zerlerine dan kaldrlmas (el-Bakara, 2/63-64); srailoullarnn Arz- mukaddese girmekten menedilmesi (el-Mide, 5/20-22-2426); srailoullarnn hezimete uramas ve tabut'un ellerinden alnmas (el-Bakara, 2/58-59); srailoullarnn bir hkmdar istemesi (el-Bakara, 2/246): srailoullarnn sapkl (en-Nis, 4/160-161); srailoullarnn sa'ya olan dmanlklar (en-Nis, 4/157).

Ahmet YAAR
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.