Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
RTDAD - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: RTDAD

Dinden dnme, hak dini terk etme. Terim olarak bir mslmann slm dinini terketmesine veya baka bir dine dnmesine irtidad veya ridde denir. rtidad eden kimseye de mrted (dinden dnen) ad verilir.

slm dini temelde din ve vicdan hrriyetine byk nem vermitir. Bu yzden hi kimse mslman olmaya zorlanamaz. Kur'an- Kerm'de yle buyurulur: "Dinde zorlama yoktur. Artk hak batldan seilip belli olmutur. Kim tautu inkr edip Allah'a iman ederse, phesiz ki o, kopmayan salam bir kulpa sarlmtr Allah her eyi iiten ve her eyi bilendir" (el-Bakara, 2/256). Kendi hr iradesiyle mslman olan kimsenin ise artk slm dininin esaslarna uymas gerekir.

slm hukukunda mrtedle ilgili ceza ve bir takm hkmler vardr. Ayetlerde yle buyrulur: "inizden dininden dnp kfir olarak len olursa bunlarn ileri dnya ve ahirette boa gitmi olur te cehennemlikler onlardr. Onlar orada remelli kalcdrlar" (el-Bakara, 2/217). Bu ayet-i Kerime irtidad eden kimsenin ahiretteki cezasn belirtmektedir. Amellerin de boa gidecei yle bildirilir: "nkr edip kfir olarak lenlerin hi birinden, yeryzn dolduracak kadar altn fidye verseler bile kabul olunmayacaktr. Onlar iin can yakc bir azap vardr. Onlarn bir yardmclar da yoktur (Alu mrn, 3/91).

rtidad, bir bakma slm toplumuna ve devletine kar ba kaldrma, ciddi bir isyanda bulunma hareketidir. Bu yzden mrtede uygulanacak meyyideler ar tutulmutur. Hadisler de yle buyurulur: "Kim dininden dnerse, onu ldrn" (Buhr, Cihad, 148; 'tism, 28); "Mslman bir kimsenin ldrlmesi ancak su sebepten biriyle hell olur: mandan sonra dinden kma, evlilikten sonra zina, haksz yere birini kasden ldrme" (Buhr, Diyt, 6, Kasme, 25, 26). rtidad edenin ldrleceine dair hkm Hanefler'e gre, yalnz erkekleri kapsamna alr. rtidad edene, slm dini arzedilerek tvbe etmesi istenir. Bu mstehaptr. Kendisine daha nce slm daveti ulat iin, bu ar farz deildir. O, yeniden slm'a dnerse problem bitmi olur. Eer kfrde srar eder, devlet bakan tvbe midi grrse veya mrted, sre istemi bulunursa; kendisine gn sre verilir. Eer devlet bakan tvbe midi grmez ve mrted de bir sre talebinde bulunmam olursa, derhal ldrlr. Bu konuya delil olarak Hz. mer'in uygulamas gsterilir. slm ordusunda irtidad edip, derhal ldrlen bir adamn durumu Hz. mer'e haber verilince yle demitir: "Onu bir yerde gn hapsetmeniz her gn bir ekmek vermeniz ve tvbeye davet etmeniz gerekmez miydi? Umulur ki o, tvbe eder ve Allah'a dnerdi. Ey Allah'm! Ben bu olayda hazr bulunmadm. Emir vermedim. Haber bana ulat zaman rza da gstermedim" (el-Ksn, Bedyu's-Sanyi Beyrut 1402/1982, VII, 134, 135). Hz. Ali de mrtedi defa tvbeye davet eder ve u ayeti okurdu; "man edip sonra inkr eden, sonra iman edip tekrar inkr eden, sonra da inkarlarnda ileri gidenleri Allah ne balayacak ne de doru yola eritirecektir" (en-Nis, 4/137). Mrted'in tevbeye davet edilmeden nce ldrlmesi mekruhtur. Ancak dinden dnmekte ismetini yitirdii iin, onu ldren yetkiliye bir ey gerekmez. Mrtedin tevbesi kelime-i ehdet getirmesi ve girdii dinden yeniden slm'a dnmesidir.

Dinden dnen kadnn ldrlmesi caiz deildir. Fakat o yeniden slm'a girmeye zorlanr. Zorlama yle olur: Hapsedilir ve her gn karlarak tvbe etmesi istenir. slm'a dnerse serbest braklr. Aksi halde lnceye kadar hapiste kalr. ldrlmeme konusunda delil u hadistir: "Kadn ve ocuklar ldrmeyin" (Ebfi Dvud, Cihd, 90)

mam fi'ye gre, mrted kadn da erkek gibi ldrlr. Delil: "Dinini deitiren kimseyi ldrnz" (Buhri, Cihd, 149; 'tisam, 28) hadisinin genel ifadesidir. nk kann mbah olmasnn illeti, imandan sonra kfrdr. Mrted erkein ldrlmesinin sebebi budur. Ayn zellik mrted kadnda da vardr. mandan sonra kfr, asl kfrden daha ardr (el-Ksn, a g e., VII, 135).

Mrted manen lm sayld iin o, kimseye miras olmaz. Mrtede bakalarnn miras olmas konusunda ise gr ayrlklar vardr. Eb Yusuf ve mam Muhammed'e gre, dinden kann irtidattan nce veya sonra kazandklar kendi mslman varislerine intikal eder. Eb Hanfe'ye gre ise, irtidattan nce kazandklar kendi miraslarna, sonra kazandklar ise beytlmle gider. fi, Mlik ve Hanbellere gre ise tm mal beytlmle intikal eder.

Kar-koca birlikte irtidad etseler veya birlikte slm'a girseler, nikh balar devam eder. imam Zfer'e gre ise bu durumlarda nikh akdi fasit olur. Elerden biri dierinden nce slm'a girerse, nikh akdinin fasit olaca konusunda gr birlii (icma') vardr (el-Ksn, a g e., VIII, 136, 137).

man sahibi olduktan sonra slm' terkedenlerin dnya ve ahirette karlaacaklar tehlikeleri haber veren pek ok yet vardr:

"Sizden, kim dininden dner ve kfir olarak lrse, ite onlarn dnya ve ahirette amelleri boa gitmitir. te cehennemlikler onlardr Onlar, orada ebed olarak kalacaklardr" (el-Bakara, 2/217).

"man ettikten, Peygamber'in hak olduuna ahitlik ettikten ve kendilerine ak deliller geldikten sonra inkr eden bir kavmi, Allah nasl hidyete erdirir? Allah zalim kavmi hidayete erdirmez ste bunlarn cezas, Allah'n, meleklerin ve btn insanlarn lnetinin zerlerine olmasdr O lnet iinde ebed olarak kalacaklardr Onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine rahmet nazaryla baklmaz Ancak bundan sonra tevbe edip slh olanlar mstesnadr nk Allah, "Gafr'dur, Rahm'dir" ok affedici ve ok merhametlidir phesiz ki iman ettikten sonra inkr eden sonra da inkrda ileri gidenlerin tvbeleri asla kabul edilmeyecektir Onlar iin can yakc bir azap vardr Onlarn bir yardmclar da yoktur" (lu mrn, 3/86-91);

"O gn nice yzler aarr, nice yzler kararr. O zaman yzleri kara olanlara; mmin olduktan sonra dinden ktnz ha! O halde inkr ettiinizden dolay tadn azab, denir" (Alu mrn, 3/106).

"Dorusu inanp, sonra kfredenler, sonra inanp tekrar kfredenler, sonra da kfrleri artm olanlar Allah balamayacaktr. Onlar doru yola da eritirmeyecektir" (en-Nis, 4/1 37).

"Kim, kendisine doru yol apak belli olduktan sonra Peygamber'e kar gelir, mminlerin yolundan bakasna uyup giderse, onu dnd yolda brakrz. Kendisini cehenneme koyarz. Ne kt dn yeridir oras" (en-Nis, 4/115).

"Ey iman edenler, sizden kim dininden dnerse, bilsin ki Allah onlarn yerine, kendisinin onlar, onlarn da kendisini sevdii, mminlere kar alak gnll, kfirlere kar ise gl ve erefli olan, Allah yolunda cihat eden ve knayann knamasndan korkmayan bir kavim getirir. te bu, Allah'n bir ltfudur. Onu dilediine verir. Allah, geni ihsan sahibidir. Her eyi ok iyi bilendir" (el-Mide, 5/54).

"Kalbi imanla dolu olduu halde, inkra zorlanan hri, kim iman ettikten sonra, Allah' inkr eder, kalbini inkra ak tutarsa, Allah'n gazab onlarn zerindedir. Bunlara byk bir azap da vardr" (en-Nahl, 16/106).

Hz. Peygamber'in vefatndan sonra, Hz. Eb Bekir'in halfeliinin ilk gnlerinde dinden dnme olaylar grld. Eb Bekr (r.a)'in onlara sava aarak kararl tutumuyla slm'n btnl korunmu oldu. Eb Hureyre'den yle dedii nakledilmitir: Resulullah vefat edip de ondan sonra Eb Bekir halife seildii ve araplardan bazlar dinden dnd zaman Hz. mer, Eb Bekir'e yle dedi: Allah Resulu; "nsanlar, Allah'tan baka ilh yoktur, deyinceye kadar onlarla savamakla emrolundum. Kim, Allah'tan baka ilh yoktur, derse, maln ve cann benden korumu olur. Ancak slm'n hakk mstesnadr. Onun asl hesab ise Allah'a kalmtr" buyurduu halde, nasl olur da sen insanlarla savarsn? Eb Bekir yle cevap verdi: Allah'a yemin ederim ki namazla zektn arasn ayranlarla mutlaka savaacam. nk zekt mal bir haktr. Allah'a yemin ederim ki, Resulullah'a vermi olduklar bir deve yularn bile bana vermezlerse, onlarla savarm" dedi. Bunun zerine Hz. mer yle dedi: "Allah'a yemin olsun ki, Azz ve Cell olan Allah Eb Bekir'in gnln sava iin geniletmi ve yine anladm ki, onun gr dorudur" (Eb Dvud, Zekt, l).

Hz. Eb Bekir'in zekt vermeyenlerle savaa karar vermesinin delili, Hz. Peygamber'in u uygulamasdr. Allah Resulu, Eca' kabilesinden birisinin zektn almas iin bir memur gndermi, vermeyince, ikinci defa gndermi, ncde yine vermezse boynunu vurmasn sylemitir (Kmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercmesi, Ankara 1984, V, 21). Dier yandan, namaz klmayanlarla harp edileceine dair sahabenin icm' vardr. Eb Bekir burada zekt, namaza kyas etmitir (Snen-i Eb Dvud Terceme ve erhi, N. Yeniel-H. Kayapnar- N. Akdeniz, stanbul 1988, VI, 93).

Hattb'ye gre, bu dnemde dinden dnenler iki snftr:

1. Dinden tamamen dnenler: Museylimet'l-Kezzb ile el-Esved'l Ans'ye uyanlar. Eb Bekir (r.a) bunlarla savam, Mseylime'yi Yemme'de, el-Ans'yi ise San'a'da ldrtmtr. Onlara uyanlar ou da ldrlm, kalanlar ise kam ve dalmtr. Dier yandan dinin btn hkmlerini inkr edip namaz ve orucu terkedenler de vard. Bunlar chiliyye devrindeki hallerine dnmlerdi.

2. Namazla zekt birbirinden ayranlar: Bunlar namazn farz olduunu kabul ediyor, fakat zekt tanmyorlard. lerinde kabile reisinden korkarak zekt vermeyenler de vard. Mesel; Ben Yerbu' kabilesi kendi arasnda zekt toplam, Hz. Eb Bekir'e gndermek zere iken Mlik b. Nuveyre bunu duymu ve toplanan zekta el koyarak kabileye datmtr. Bazlar da; "onlarn mallarndan, kendilerini temizleyecein bir zekt al" (er-Tevbe, 9/103) ayetini yalnz Hz. Peygamber'le ilgili gryor ve zekt vermek istemiyordu.

te Hz. mer'in tereddd ve Halfe Eb Bekir'e itiraz bu ikinci madde ile ilgilidir. Dier yandan Hz. mer'in dayand; "nsanlar Allah'dan baka ilh olmadn syleyinceye kadar... onlarla savamakla emrolundum" hadisi, baka rivayetlerde"Hz. Muhammed'e iman, kblemize dnme, kestiklerimizi yeme, bizim gibi namaz klma" gibi ilvelerle nakledilmitir. Hz. mer'in balangta, bu ayrntlar dnmeden kar km olmas de muhtemeldir (bk. Buhr, mn, 17, 28, Salt, 28, Zekt, 1, 'tism, 2, 28; Mslim, mn, 32-36; Eb Dvud, Cihd, 95; Tirmiz, Tefsru Sre (88); Nes, Zekt, 3; bn Mce, Fiten, 1-3; Drim, Siyer, 10; Ahmed b. Hanbel, IV, 8).

mil A
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.