Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


imam- malik kimdir ? imam- malik biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
imam- malik

mam- Malik 

Ad, Doumu ve Yetimesi

Hem hadis hem de fkh ilminde nemli yeri olan ve Mslmanlar arasnda en ok yaylan drt fkh mezhebinden de birinin imam olarak bilinen mam Malik'in tam ad Malik ibnu Enes ibni Malik ibni Ebi Amir el-Asbahi'dir. Knyesi Ebu Abdillah'tr. Medi-ne'de dnyaya gelmitir. Doum tarihi hakknda farkl rivayetler bulunmaktadr. Ancak yaygn olan rivayete gre h. 93 (M. 711 - 712) ylnda domutur. Ailesi Yemen aslldr. Dedesi Malik ibnu Ebi A-mir'in Yemen valisinden zulm grmesi sebebiyle Medine'ye hicret ettii rivayet edilir. bnu Hacer el-Askalani, el-sabe adl eserinde dedesinin babas olan Ebu Amir'in sahabeden olduunu dile getirir. Daha baka kaynaklarda da onun ashabdan olduu ve Bedir sava hari Resulullah (s.a.s.)'n birok ileri gelen sa-vana katld bildirilmitir. Malik ibnu Enes, ocukluk yalarnda Kur'an- Kerim'i ezberleyerek hafz oldu. Kur'an- Kerim'i ez-berledikten sonra Resulullah (s.a.s.)'n hadislerini ez-berlemeye ve bu alanda ilim tahsil etmeye balad. lmi tahsiline Medine'nin ileri gelen alimlerinden ders alarak balad. Bunlarn banda da uzun sre kendi-sinden ders alm olduu Abdurrahman ibnu Hurmuz gelmektedir. Onun yan sra Rabia ibnu Abdirrahman, bnu ihab ez-Zuhri, Ebu Zinad, Yahya ibnu Said el-Ensari bata olmak zere yz kadar ilim adamndan ders almtr.

Medine, Resulullah (s.a.s.)'n slam devletini kur-duu ehir olduundan ve slam ahkamnn uygulan-na beiklik ettiinden ilmi ynden de son derece zengin bir beldeydi. Bu yzden Malik ibnu Enes de o-rada ilim tahsilinde kendilerinden istifade edebilecei birok deerli ilim adam bulabilmitir. Dolaysyla Medine dna pek kmam, ilim renimini de -retimini de orada srdrmtr. Hatta baz rivayetler-de hacc haricinde Medine dna kmad bildirilir.

Hadis Ald Kiiler

mam Malik ilim tahsilinde hadis renimine b-yk nem vermitir. Bu amala birok kiiden hadis dinlemitir. Hadis dinledii kiilerin bata gelenleri i-se unlardr: Abdullah ibnu mer'in klesi Nafi Mu-hammed ibnu'l-Munkedir, Ebu'z-Zubeyr, bnu ihab ez-Zuhri, Amir ibnu Abdillah, Abdullah ibnu Dinar. Bunlardan Nafi ibnu'l-Muktedir'den ayn zamanda Hz. mer (r.a.)'in ve Abdullah ibnu mer'in fetvala-rn renmitir.
Malik ibnu Enes, ilim hayatnda Medine dna pek kmadndan ve dier baz muhaddisler gibi i-lim seyahatlerinde bulunmadndan kendilerinden hadis ald kiiler genellikle Medineliydiler.
Kendilerinden hadis naklettii kiilerin sika (g-venilir), zhd ve takva sahibi olmalarna dikkat ettii gibi ayn zamanda hadis ehlinden olmalarna da dik-kat ederdi. Bu konudaki hassasiyetini u szleriyle di-le getirmitir: "(Mescidi Nebevi'nin stunlarn gs-tererek) u stunlarn dibinde, "Peygamber (s.a.s.) yle dedi" diyen yetmi kiiye rastladm. Bunlarn hibirinden bir ey almadm. Bunlar belki beytulmal kendilerine emanet edilecek kadar gvenilir kiilerdi. Fakat onlarn hibiri buna (kendilerinden hadis aln-maya) ehil deillerdi."

limdeki Metodu ve Yeri

mam Malik, hocalarndan bnu ihab ez-Zuhri ve Rabia ibnu Abdirrahman'a ders verip veremeyeceini sormu ve onlarn olumlu cevap vermelerinden sonra ders ve fetva vermeye balamtr. Onun bu hareketi bir tr icazet alma nitelii tayordu.
Malik ibnu Enes, bir hadis alimi olmasnn yan sra ayn zamanda nl bir fkh alimi ve mezhep imamy-d. Kitap ve snnetten hkm karmada n kazanm-t. Bunun yan sra cerh ve ta'dil ilminde yani ravilerin rivayetlerinde ne derece gvenilir olduklarnn belir-lenmesinde, kimlerin rivayetlerinin delil olup kimleri-ninkinin olamayacann tespitinde de maharetli ve ge-ni bilgi sahibiydi. Hatta cerh ve tadil ilminin birok kuralnn onun tarafndan konulduu nakledilir.
lmi almalarn genellikle Medine'de yrtt-nden mamu Dari'l-Hicre (Hicret Yurdunun mam) diye anlr. Hadisleri ve sahabilerden nakledilen sz ve fiilleri (eserleri) tasnifatnn yan sra fkhi konu-larda fetva vermekle de megul oldu. Fetva verirken yava ve dikkatli hareket eder, mesele zerinde etraf-lca dnrd. Bazen soru soran kiiyi geri gnderir konu zerinde aratrma yaparak bir neticeye vardk-tan sonra gr bildirirdi. Resulullah (s.a.s.)'n snne-tinden sapaca veya farazi meseleleri gndeme ge-tirmede bir arln kapsn aabilecei korkusuyla vukua gelmemi farazi meseleler hakknda gr bil-dirmekten kanrd. Nitekim sonraki dnemlerde ilim adamlar bazen farazi meselelerle ilgili grler beyan etmekten vukua gelmi konularla ilgilenmeye vakit bulamayacak kadar bu konuda ileri gitmilerdir.
Kendi Medine'den kmadysa da hacc iin Hi-caz'a giden ve bu vesileyle Medine'yi ziyaret eden pek ok ilim adamyla grm, onlarla ilmi meselelerde sohbetler yapmtr. Bu erevede mam Azam Ebu Hanife'yle de grmeleri olmutur. Onun dnda da ann ileri gelen pek ok ilim adamyla grme ve fikir al veriinde bulunma frsat elde etmitir.

Snnete Ball ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'e Saygs

mam Malik snnete son derece bal biriydi. Hz. Peygamber (s.a.s.)'e de ileri derecede sayglyd. Ya-land zamanlarda bile Medine'de herhangi bir hay-vana binmez ve: "Allah'n peygamberinin medfun ol-duu bu ehirde ben hayvana binmem" derdi. Hadis rivayet edecei zaman nce abdest alr, temiz ve yeni elbiseler giyer, gzel kokular srnr sonra byk bir sayg ve vakar iinde hadisi naklederdi.

emaili ve Kiilii

mam Malik, heybetli biriydi. Takva ve vakar bu heybetine manevi bir hava da katyordu. Hafzas ok glyd. ou zaman dinlediklerini bir dinlemede ezberleyebiliyordu. Zhd ve takvasyla n kazanm biriydi. lmi renme ve retme iinde herhangi bir maddi kar gzetmemi sadece Allah'n rzasn ara-mt. lmin bir nur olduunu ancak bu nurun sadece kalbini takva ve ihlasla doldurmu kimselerin gnl-lerine yerleebileceini sylerdi. htilafl mevzularda insanlarla tartmaya girmekten kanr ve bu tr tar-tmalarn kin ve nefret sebebi olacan sylerdi. O-nun dneminde yaam pek ok ilim adam kendi-sinden vgyle sz etmilerdir.

Vefat

mam Malik ibnu Enes, h. 179 (m. 795) ylnda, 85 yandayken Medine'de vefat etti ve oraya defnedildi.

el-Muvatta

mam Malik'in el-Muvatta adl hadis kitab bu a-landa yazlm temel kaynaklardan biri olduu gibi ayn zamanda gnmze kadar gelen hadis kaynaklar arasnda ilk tedvin edileni nitelii tamaktadr. On-dan nce tedvin edilen hadis eserleri de genellikle ha-dis sahifesi nitelii tayan kk apl eserlerdi. el-Muvatta, Kutubi Tis'a (dokuz temel hadis kayna) a-rasnda yer almaktadr. (Kutubi Tis'a, Kutubi Sitte'ye ek olarak, mam Ahmed'in Msned'ini, Darimi'nin Snen'ini ve mam Malik'in Muvatta'n ierir.)
Daha nceki yazlarmzda hadis kitaplarnn ted-vin ekillerine gre tasnif edildiini sylemitik. -mam Malik'in Muvatta' konulara gre (ale'l-ebvab) tasnif edilmi hadis kaynaklar arasnda yer almakta-dr. Ancak cami'ler grubuna girecek kadar kapsaml deildir. Snen'ler gibi sadece fkhi konulara da mn-hasr klnmamtr.
Rivayete gre mam Malik nce on bin hadis ihti-va eden bir kitap oluturdu. Ancak her yl kitabn ye-niden gzden geirerek baz hadisleri karyordu. Sonuta elimizdeki, 1720 hadis ihtiva eden eser kald. Kitapta Resulullah (s.a.s.)'dan nakledilen merfu ha-dislerin yan sra sahabe ve tabiinden nakledilen mursel, maktu ve mevkuf eserler de yer almaktadr. Muvatta arihi Zrkani'nin tespitlerine gre bu eserde yer alan rivayetlerin 600' merfu, 222'si mursel, 613' mevkuf, 285'i maktu'dur. Ancak bunlarn 4' dnda hepsi muttasldr. (Bu terimlerin aklamas hakknda dergimizin 24. saysnn 39. sayfasna bakabilirsiniz.) -mam Malik'in senedlerini tam olarak vermedii 61 riva-yetin 4' dnda kalanlarnn senedlerini bnu Abdilberr ortaya karmtr. bnu Abdilberr, Muvatta'nn mursel ve munkat hadislerinin muttasl rivayetleriyle ilgili bir kitap da yazmtr. Bu yzden Muvatta, en sahih hadis kaynaklar arasnda zikredilmitir.

Muvatta'nn en mehur ravisi Yahya ibnu Yahya'-dr. Ancak onun dnda 15 kii daha Muvatta'y -mam Malik'ten rivayet etmitir. Bu yzden Muvatta'-nn 16 ayr rivayeti bulunmaktadr. Ancak bugn yay-gn olan nsha Yahya ibnu Yahya'nn rivayet etmi olduu nshadr.
Muvatta'ya birok erh yazlmtr. Bunlarn ba-nda mam Zurkani'nin yazd erh gelir. mam Su-yuti de, Tenviru'l-Hevalik adl bir erh yazmtr. Ebu'l-Velid Sleyman ibnu Halef el-Baci de el-Mun-teka adyla bir erh yazmtr.
Bu biyografi (imam- malik) 3223 kez okundu.

Biyografi: imam- malik Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.